Административные процедуры

Назва адміністра-цыйнай працэдуры

Асоба, адказная за выдачу дакумента

Дакументы і (ці)  звесткі, якія  грамадзянін  павінен прадстаўляць  пры звароце

Памер  аплаты за выдачу дакумента  ці даведкі

Тэрмін дзеяння дакумента ці даведкі

Максімальны тэрмін разгляду звароту і выдачы дакумента, даведкі

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

 

 

Дырэктар Варанёўскай СШ СавашынскаяТаццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. У адсутнасць дырэктара – сакратар  Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339

 

-

бясплатна

не абмежаваны

5 дзён з дня звароту

2.2. Выдача даведкі з месца работы, службы  і займаемай пасадзе

Сакратар Варанёўскай СШ

Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339

У адсутнасць сакратара – дырэктар

 Савашынская Таццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. 

 

-

бясплатна

не абмежаваны

5 дзён з дня звароту

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы

Дырэктар ВаранёўскайСШ СавашынскаяТаццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. У адсутнасць дырэктара – сакратар  Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339

 

 

 

 

-

бясплатна

не абмежаваны

5 дзён з дня звароту

2.5. Назначэнне дапамогі па цяжарнасці і родам

Дырэктар Варанёўскай СШ СавашынскаяТаццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. У адсутнасць дырэктара – сакратар  Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339

пашпарт або іншы дакумент,  які пацвярд жае  асобу; лісток непрацаздольнасці

бясплатна

Не пазней дня выплаты чарговай заработнай платы

На тэрмін, які ўказаны ў лістку непрацаздольнасці

2.6.Назначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

Дырэктар Варанёўскай СШ СавашынскаяТаццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. У адсутнасць дырэктара – сакратар  Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339

заява; пашпарт або іншы дакумент,  які пацвярджае  асобу даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь; пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь; пасведчанні аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадастаўляюцца на ўсіх дзяцей); копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сямей, якія ўстанавілі  (удачарылі) (далей – усынавіўшыя) дзяцей; выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў) (далей- усына віцелі), апеку ноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць; дамавая кніга (пры яе наяўнасці) – для грамадзян, якія пражыва юць у аднаква тэрным, блакі раваным жылым доме; копія рашэння суда аб расторгненні шлюбу ці пасведчанне аб расторгненні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і (для няпоўных сямей)

 

 

 

 

 

бясплатна

аднаразова

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

2.8.Назначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага  тэрміну цяжарнасці

Дырэктар Варанёўскай СШ СавашынскаяТаццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. У адсутнасць дырэктара – сакратар  Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339

заява; пашпарт або іншы дакумент,  які пацвярджае  асобу; заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

бясплатна

аднаразова

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

2.9.Назначэнне дапамогі па догляду за дзіцём ва ўзросце да 3-х гадоў

Дырэктар Варанёўскай СШ СавашынскаяТаццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. У адсутнасць дырэктара – сакратар  Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9,1 паверх, тэл. 78339

заява; пашпарт або іншы дакумент,  які пацвярд жае  асобу;  пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаў лены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання); копія рашэння суда аб усынаўленні- для сямей, якія ўсынавілі дзяцей; выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў)  або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць; дамавая кніга (пры яе наяўнасці) – для грамадзян, якія пражыва юць у аднаква тэрным, блакі раваным жылым доме; даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца  вучнем або выхаванцам установы адукацыі (з указаннем іных неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі); копія рашэння суда аб расторгненні шлюбу ці пасведчанне аб расторгненні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і (для няпоўных сямей); даведка аб выхадзе на работу, службу, вучобу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцёсм ва ўзросце да 3-х гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па догляду за дзіцём да дасягнення ім узросту 3-х гадоў іншым членам сям’і

 

 

бясплатна

па дзень дасягнення дзіцём узросту 3 гадоў

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

2.91. Назначэнне дапамогі  сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

Дырэктар Варанёўскай СШ СавашынскаяТаццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. У адсутнасць дырэктара – сакратар  Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339

заява пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае  асобу; два пасведчанні аб нараджэнні: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь – - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам, – прадстаўляецца на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў, навучаецца ва ўстанове адукацыі (у тым ліку дашкольнай);

 копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей; копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці;

пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік лічыцца ў шлюбе; копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў; даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах – - для асоб, якім дапамога па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў прызначаецца з дня, наступнага за днём заканчэння перыяду вызвалення ад працы (службы), вучобы, устаноўленага лістком непрацаздольнасці па цяжарнасці і родах; выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць – - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі; даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі або прызначэння дапамогі па доглядзе за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку або члену сям'і дзіцяці( дзяцей), якія знаходзяцца ў адпачынку па доглядзе за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў і якія не з'яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам)

бясплатна

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

на тэрмін да даты наступлення абставін, якія цягнуць за сабой спыненне выплаты дапамогі

2.12.Назначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады

Дырэктар Варанёўскай СШ СавашынскаяТаццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. У адсутнасць дырэктара – сакратар  Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339

заява; пашпарт або іншы дакумент,  які пацвярд жае  асобу; пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадастаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаў лены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх пасведчанняў); дамавая кніга (пры яе наяўнасці) – для грамадзян, якія пражыва юць у аднаква тэрным, блакі раваным жы лым доме; копія рашэння суда аб расторгненні шлюбу або пасведчанне аб расторгненні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і (для няпоўных сямей); копія рашэння суда аб усынаўленні- для сямей, якія ўсынавілі дзяцей;  даведка аб тым, што грамадзя нін з’яўляецца  вучнем - на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў (прадастаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года), а для вучняў, якія навучаюцца за асабістыя сродкі, дадаткова ўказваюцца адпаведныя звесткі; даведка аб тым, грамадзянін з’яўляецца навучэнцам або выхаванцам і адносіцца да прыходзячага кантынгенту, - на дзяцей, якія наведваюць установы адукацыі (у тым ліку дашкольныя) з кругласутачным рэжымам знаходжання дзіцяці; звесткі аб атрыманых даходах (іх адсутнасці) кожнага члена сям’і за год, які папярэднічае году звароту; пасведчанне дзіцяці-інваліда – для сямей, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў; даведка аб утрыманні аліментаў і іх памеры; даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сямей ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу; пасведчанне інваліда – для бацькоў у няпоўнай сям’і, якім устаноўлена інваліднасць I або II групы; выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншых дакументаў, якія пацвярджаюць із занятасць

 

 

 

 

 

бясплатна

па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцём 16-, 18-гадовага узросту

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

2.13.Назначэнне дапамогі па догляду за хворым дзіцём ва ўзросце да 14 гадоў

Дырэктар Варанёўскай СШ СавашынскаяТаццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. У адсутнасць дырэктара – сакратар  Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

не пазней дня выплаты чарговай заработнай платы

2.14.Назначэнне дапамогі па догляду за дзіцём ва ўзросце да 3-х гадоў і дзіцём-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці ці іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд за дзіцём

Дырэктар Варанёўскай СШ СавашынскаяТаццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. У адсутнасць дырэктара – сакратар  Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

не пазней дня выплаты чарговай заработнай платы

2.16.Назначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інваліда

Дырэктар Варанёўскай СШ СавашынскаяТаццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. У адсутнасць дырэктара – сакратар  Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

не пазней дня выплаты чарговай заработнай платы

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на работу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцём ва ўзросце да 3 гадоў і спынення выплаты грашовай дапамогі

Сакратар Варанёўскай СШ

Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339 У адсутнасць сакратара – дырэктар

 Савашынская Таццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. 

 

-

бясплатна

не абмежаваны

5 дзён з дня звароту

2.24. Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў цякучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага  страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

Сакратар Варанёўскай СШ

Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339

У адсутнасць сакратара – дырэктар

 Савашынская Таццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. 

 

-

бясплатна

не абмежаваны

 

5 дзён з дня звароту

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па догляду за дзіцём да дасягнення ім узросту 3 гадоў

Сакратар Варанёўскай СШ

Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339. У адсутнасць сакратара – ырэктар

 Савашынская Таццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. 

 

-

бясплатна

не абмежаваны

 

5 дзён з дня звароту

2.35 Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне

Дырэктар Варанёўскай СШ СавашынскаяТаццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. У адсутнасць дырэктара – сакратар  Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339

заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінулага), пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць аб асобе заяўніка, даведка аб смерці-у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь, пасведчанне аб смерці-у выпадку, калі смерць зарэгістравана за межамі Рэспублікі Беларусь, пасведчанне аб нараджэнні(пры яго наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей), даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі- у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18

бясплатна

1 рабочы дзень са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-1 месяц

аднаразова

2.44. Выдача  даведкі  аб  невыдзяленні  пуцёўкі  на  дзяцей  на санаторна-курортнае  лячэнне  і аздараўленне  ў цякучым  годзе

Дырэктар Варанёўскай СШ СавашынскаяТаццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. У адсутнасць дырэктара – сакратар  Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339

пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае  асобу

бясплатна

не абмежаваны

5 дзён з дня звароту

6.1.Выдача дублікатаў: 6.1.1.дакумента  аб  адукацыі, дадатка да яго, дакумента аб навучанні

Дырэктар Варанёўскай СШ СавашынскаяТаццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. У адсутнасць дырэктара – сакратар  Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339

заява з указаннем прычыны страты дакумента ці прывядзення   яго ў непрыгоднасць; пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае  асобу;  дакумент, які  страціў   прыгоднасць у выпадку, калі дакумент прыйшоў  у непрыгоднасць;  дакумент, які пацвярджае ўнясенне аплаты

  0,1 базавай велічыні - за дублікат пасведчання аб  агульнай  базавай  адукацыі, атэстата аб агульнай сярэдняй  адукацыі;     0,2  базавай  велічыні – за  дублікат  іншага  дакумента аб адукацыі (для грамадзян РБ); 1 базавая  велічыня – за дублікат  іншага  дакумента аб  адукацыі ( для  замежных грамадзян  ці  асоб  без  грамадзянства);     бясплатна -  дублікат  дакумента  аб навучанні

не абмежаваны

15 дзён з дня падачы заявы, а  ў выпадку запыту  дакументаў і (ці) звестак  ад  іншых  дзяржаўных  органаў,  арганізацый – 1 месяц

 6.3.Выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з’яўляецца вучнем (з указаннем  іншых  неабходных  звестак, якімі валодае ўста нова адука цыі)

Сакратар Варанёўскай СШ

Прус Ніна Аркадзьеўна, кабінет №9, 1 паверх, тэл. 78339

У адсутнасць сакратара – дырэктар

 Савашынская Таццяна Юсцінаўна, кабінет № 2, 1 паверх, тэл. 78338. 

 

бясплатна

з 1 верасня ці з даты  падачы  заявы (у выпадку  падачы  заявы  пасля  1 верасня  па  31  жніўня-для  вучняў ,якія  атрымліваюць  агульную  сярэднюю, спецыяльную  адукацыю) 6 месяцаў   для  іншых  навучэнцаў

у дзень звароту